REKLAMAČNÍ ŘÁD

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vraceným zbožím.)

 

 

ADRESÁT:

 

STORE SYSTEM s.r.o., Libeň 196, 252 41, Praha západ

Internetový obchod:                             www.storesystem.cz

Společnost:                                          Store System, s.r.o.

Se sídlem:                                            Libeň 196, 252 41, Praha západ

IČ/DIČ:                                                 278 78 031, CZ27878031

Emailová adresa:                                 info@garagepro.cz

Telefonní číslo:                                     +420 777 793 359

 

 

ODESÍLATEL – KUPUJÍCÍ:

Jméno a příjmení kupujícího:

 

Adresa kupujícího:

 

Email:

 

Telefon:

 

 

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

Dne ____________ jsem ve Vašem internetovém obchodě www.storesystem.cz vytvořil objednávku na níže specifikovaný produkt. Mnou objednaný a zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (prosíme, podrobně popište):

 

 

 

 

 

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

* Datum objednání:_______________________________/datum obdržení:________________________

* Číslo objednávky:______________________________ / daňového dokladu:______________________

* Peněžní prostředky za zboží, případně i za doručení zboží byly Vámi zaslány způsobem________________________________________

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na bankovní účet, vyplňte prosím čitelně číslo bank.účtu)_______________________________________

 

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Email:

Telefon:

V __________________, dne:______________________

Podpis:_______________________________________________________

                                                                                                          (jméno a příjmení kupujícího)

Pozn:

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení zboží jste jakožto kupující/spotřebitel povinen prokázat předložením originálu kupního daňového dokladu, případně jiným dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste již při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a kupující, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve lhůtě do 24 měsíců od data nákupu. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k případnému zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, předcházíte dalšímu poškození zboží.

Reklamace bude z naší strany vyřízena v zákonné lhůtě do 30ti dnů od jejího uplatnění. V případě, že reklamace nebude v dané lhůtě vyřízena, má spotřebitel, uplatňující právo z vadného plnění , taktéž právo odstoupit od kupní smlouvy.